POISTENIE RODINNÝCH DOMOV
a iných stavieb


Poistenie rodinných domov zabezpečuje ochranu pre Vaše nehnuteľnosti: rodinný dom, garáž, záhradkársku chatu a súvisiace stavby, akými sú ploty, ohradné múry, septiky, žumpy, studne, bazény ako aj rekreačné budovy, hospodárske budovy a rozostavané stavby.

© 2011 copyright Brainfin Insurance Services s.r.o.

Created by
Úvod
Poistná udalosť
Hlásenie poist. udalosti
Kontakt
Partneri
Online poradňa
Tlačivá
Legislatíva
Ak máte poistený rodinný dom, poistenie sa vzťahuje aj na:

  drobné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k rodinnému domu a oplotenie
  pevne zabudované konštrukcie: anténne systémy, slnečné kolektory, systémy elektrickej zabezpečovacej signalizácie
  stavebný materiál určený na opravu alebo údržbu rodinného domu,
  vonkajšie úpravy: napríklad chodníky, vonkajšie dlažby, komunikácie, vonkajšie a záhradné osvetlenie


Poistné riziká:

  požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, nárazom alebo pádom lietadla s posádkou, prípadne jeho častí alebo nákladu
  povodňou alebo záplavou
  víchricou alebo krupobitím
  zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín
  pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov
  tiažou snehu alebo námrazy
  zemetrasením
  vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení
  pretlakom kvapaliny, pary a zamrznutím vody
  nárazom dopravného prostriedku
  odcudzenie krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
  poškodenie stavebných súčastí pri krádeži vlámaním alebo pri pokuse oň